Intrastat

V rámci komplexního servisu, poskytujeme našim klientům podnikajícím v oblasti mezinárodního obchodu poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu včetně externího vedení agendy Intrastat. Poradenská činnost v běžné celní agendě, problematika dovozu a vývozu chráněných technologií, třístranných obchodů a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO včetně praktických řešení dovozních a vývozních případů.

 

Naše služby v rámci externího vedení agendy Intrastat

  vyt­voření efektivního systému pro vzájemné předávání podkladů a dat
  zpětné kontroly a odsouhlasení údajů v rámci vykazovaného měsíce
  vyhotovení výkazu Intrastat dle požadavků Celního kodexu
  sumarizace do položek
  sestavy a výstupy dle parametrů předání zpracovaných a odeslaných výkazů
  odevzdání výkazu příslušnému celnímu úřadu
  elektronický přenos dat Celní správě
  písemná měsíční zpráva o rozsahu hlášení podaného za konkrétní měsíc
  smluvní převzetí odpovědnosti za správnost a včasnost podaných hlášení
  odpovědnost za finanční škodu, která by vznikla vyměřením penále nebo pokuty

  smluvní zaručení mlčenlivosti o důvěrných informacích
  osobní asistenční služby v případě následné kontroly ze strany Celní správy

 

Co je to Intrastat?

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží.


Povinnost vykazovat Intrastat – limity 2016

Vykazovat údaje pro Intrastat se stává povinné od měsíce, kdy dosáhne subjekt limitu 8 milionů Kč ve kterémkoliv směru. V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na svém místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení.  


Jak podávat výkazy pro Intrastat

  povinnost podávat výkazy pouze v elektronické formě (mimo jednorázových hlášení)
  termín podání výkazu je do 12. pracovního dne v následujícím mě­síci

 
 

Související služby

  Poradenství v celní problematice a mezinárodním obchodu
  Daně a daňová přiznání
  Daňové poradenství
  Ekonomické poradenství
  Účetní poradenství
  Správa datových schránek


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách prostřednictvím e-mailu, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Zadat poptávku                                    Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2

Zavoláme Vám zpět

Kdy Vám můžeme zavolat zpět?