Daně a daňová přiznání

Kompletní servis v daňové oblasti, příprava a zpracování daňových přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) pro tuzemské a zahraniční právnické i fyzické osoby (včetně registrace k příslušným daním) dle platných právních norem a předpisů, včetně povinných odvodů srážkových a dalších daní v rámci vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele.

Zajišťujeme registraci k Daň z přidané hodnoty (DPH) pro právnické osoby, včetně zpracování všech podkladů prokazujících ekonomickou činnost subjektu, dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

Poskytujeme také daňové poradenství ve všech oblastech zdanění a ekonomického chodu právnických a fyzických osob. Optimalizací daňové povinnosti umíme dosáhnout daňové úspory a minimalizovat tak daňová rizika. Poskytujeme poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce atd.


Daň z přidané hodnoty (DPH)

Zpracování daňového přiznání za příslušné období (měsíční, čtvrletní) dle dodaných podkladů
Přiznání je souladu s platnou legislativou elektronicky odesláno na portál České daňové správy nebo Datovou schránkou
vyplnění a elektronické podání výpisu z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty
vyplnění a elektronické podání souhrného hlášení 1)
vyplnění a elektronické podání přílohy Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100a odst. 2.

1) Plátce je povinen odevzdat za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Čtvrtletní plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů 1)
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  zůčtování záloh na DPPO (pokud byly vyměřeny)
příslušné závazky doplatků daně
  vytvoření příkazů k úhradě na doplatky (možnost odeslat do banky elektronicky)
  rozvaha
  výkaz zisku a ztráty (v plném i ve zjednodušeném rozsahu)
  přehled o peněžních tocích
  příloha k účetní závěrce

1) Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, včetně příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací a poplatníků účtujících v soustavě daňové evidence.

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  přehledy pro správu sociálního zabezpečení
  přehledy pro zdravotní pojišťovny
  tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven
  příslušné závazky doplatků daně a pojištění
  vytvoření příkazů k úhradě na doplatky (možnost odeslat do banky elektronicky)

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň ze závislé činnosti (ZČ)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění
  Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, včetně příloh.
  vytvoření příkazů k úhradě (možnost odeslat do banky elektronicky)

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň silniční (DS)

  Zpracování daňového přiznání dle dodaných podkladů (i za část kalenářního roku)
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)
  Evidence vozidel
  Časové využití vozidel dle kalendáře
  Přehled záloh
  vytvoření příkazů k úhradě (možnost odeslat do banky elektronicky)

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň z nabytí věcí nemovitých (DNNV)

V případě úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví (libovolný počet nabyvatelů) vzniká povinnost podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

  Zpracování daňového přiznání
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Daň z nemovitých věcí (DN)

  Zpracování daňového přiznání (řádné, dílčí, opravné, dodatečné) 1)
  Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky odeslat na portál České daňové správy (nebo Datovou schránkou)

1) Přiznání k dani z nemovitých věcí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí poplatníkovy nemovitosti podléhající této dani.

REGISTRACE K DANI |  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVĚHO PŘIZNÁNÍ


Související činnosti

  vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
  zpracování pravidelných účetních přehledů
  zpracování podkladů pro bankovní ústavy
  zpracování dalších formulářů daňové správy
  kontrola již zpracovaných daňových přiznání

 
 

Informace

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) vede poplatník daně v těchto případech
  podnikatel/práv­nická osoba jehož obrat za předešlý rok (např. 2010) přesáhl 25 milionů Kč, účetnictví je pak povinen vést od následujícího roku
  podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku – účetnictví vede od zahájení činnosti (respektive od data zapsání do obchodního rejstříku)
    a to jak právnické osoby tak i zahraniční fyzické osoby
  pokud to ukládá zvláštní právní předpis a to od zahájení činnosti
  na základě vlastního rozhodnutí
  

Související služby

  Daňové poradenství
  Vedení účetnictví
  Daňová evidence
  Mzdové účetnictví a Personalistika
  Ekonomická správa nemovitostí
  Správa datových schránek


Zadat poptávku po našich službách

Zadejte poptávku po našich službách pomocí formuláře, v němž můžete popsat službu, kterou požadujete, nebo problém, s jehož řešením vám můžeme pomoci.

Vložit poptávku – Daně a daňová přiznání                    Kontaktovat Zákaznický servis


O nás
umíme pomoci a doporučit našim klientům optimální řešení jejich ekonomických dat…

Proč s námi spolupracovat?
Na nás se můžete obrátit, kdykoliv budete potřebovat

Naše služby
Poskytujeme celou řadu služeb, které jiní nenabízejí…

banner banner banner

Zakládání společností, Poskytování sídel společností, Prodej ready-made společností 2